- Giảm level rs 10 level
- Exp cao hơn
- Quái đông và nhiều hơn

View more latest threads same category: