Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 400 level - 4000 point - 20.000.000 khi open
Đây là mức hỗ trợ cho người chơi
BQT mu kính báo

View more latest threads same category: