Mở file main chạy game hiện bảng GameGurd rồi báo chữ màu đỏ "Could not find message 22" cái tắt lun, mở đi mở lại vẫn bị là lỗi gì v AD? không vào game đc nữa